HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 665|回复: 17

[1080P和1080i] [2015][无台标][花千骨 全50集][1080P韩版高码/162G][国语 韩文硬字幕][MP4][霍建华/赵丽颖][百度]

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2022-2-10 12:34:30 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ a, G1 S! y8 e3 B' `1 r* t                               
登录/注册后可看大图
/ `* i* |5 [- B4 T

  S3 G2 b# D* r' J% }( b                               
登录/注册后可看大图

$ T" L* C3 |) Y
  E5 M1 T- Z7 E, I7 S( u  w5 z
                               
登录/注册后可看大图

" M2 J$ J( v' V
( w1 c* i, X2 c  S2 }
                               
登录/注册后可看大图
/ A' c+ S  W* D5 d1 l% S: v  L
  {2 @5 {' X/ c
                               
登录/注册后可看大图
' O2 j& K2 d6 o: _; O6 o& d9 q2 i, ]
# I- e4 H) ~5 W. k0 C
                               
登录/注册后可看大图

/ V) P# E8 n: U7 n# R8 n/ u( u; O2 _/ C
◎译 名 The Journey of Flower / 仙侠奇缘之花千骨
6 V3 \  {4 y4 A" |( O3 f& \" Q◎片 名 花千骨: s+ |% L' H: ]2 U0 R
◎年 代 20155 X; N. M  w2 r$ y+ J8 [, c
◎产 地 中国大陆+ O  d$ [5 e  `0 g. v
◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻 / 古装
4 ?; m7 h4 _% O7 m  s) I. s◎语 言 汉语普通话
7 q/ q8 e0 \/ |& p  D4 a  p◎上映日期 2015-06-09(中国大陆)4 ^% G9 ^" v9 H3 W+ }
◎IMDb评星  ★★★★★★★␣␣␣
' c) {. C$ ]2 d# u7 L3 C" |3 {# g◎IMDb评分  6.7/10 from 293 users
4 b6 [$ R. @0 e2 Z' n◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5033322/. J) X. o; a9 y9 q* F% V+ P% i
◎豆瓣评星 ★★★☆␣. k5 j) D; e- I) z; E4 R
◎豆瓣评分 6.8/10 from 105,743 users
) }8 ^; u2 [$ Q1 i◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25812420/
6 n9 d, s& S0 ]/ @6 \" X1 X6 y◎单集片长 45分钟
, j" T, l' W+ g& O◎集 数 50
: l: k$ b& R& p6 ]0 m! F. S◎导 演 林玉芬 / Yuk-Fan Lam* J* c2 [2 }8 O
   高林豹 / Danny Ko
* U" w/ ?1 y1 S; }- E6 [   梁胜权 / Sing Kuen Leung% y% S4 |) ]1 J  \/ O
◎演 员 霍建华 / Wallace Huo | 饰 白子画  \5 c2 V- a" c- \5 T6 t6 j0 N! m
   赵丽颖 / Liying Zhao | 饰 花千骨4 J: r, Z; z3 V' h
   蒋欣 / Xin Jiang | 饰 夏紫熏* k' U7 L/ j8 j: |
   张丹峰 / Danfeng Zhang | 饰 东方彧卿
5 g( F1 F  f) m/ n+ G5 Q4 U   马可 / Ke Ma | 饰 杀阡陌
3 R( p! o4 f2 Q6 |2 T, z   杨烁 / Shuo Yang | 饰 檀梵上仙
! C0 V! S7 C$ ^* g! x! O   钱泳辰 / Yongchen Qian | 饰 东华
8 r- H) ~0 V1 H# n   曾虹畅 / Hongchang Zeng | 饰 无垢上仙: O9 H4 P) E2 V' r5 g5 U5 f
   安悦溪 / Yuexi An | 饰 糖宝
( n, d' v; `9 J- N, b$ d; c   李纯 / Chun Li | 饰 霓漫天* n9 G& R9 @+ V! D
   徐海乔 / Haiqiao Xu | 饰 孟玄朗
$ x6 d% d+ J" ~( }* v+ N   鲍天琦 / Tianqi Bao | 饰 輕水
' p" t  ~; m3 n) a7 ?% ^   董春辉 / Chunhui Dong | 饰 落十一! _4 w; [% ]/ f1 b. @. Y
   蒋一铭 / Yiming Jiang | 饰 摩严/ ]% |3 a  Y: v5 {2 p1 T. b
   苗驰 / Chi Miao | 饰 笙箫默! j. F4 J! }& S3 ]7 P# G4 k2 V
   沈保平 / Baoping Shen | 饰 衍道
! N  M. Q9 `- m- B7 R( O6 B4 e   宫正楠 / Zhengnan Gong | 饰 竹染7 l' z$ J% E9 T( x* q. ?
   康磊 / Lei Kang | 饰 孟玄聪0 l' _6 M# ?& T& @1 Y) Q
   赵楚纶 / Chulun Zhao# p) M. s9 P  C$ m. B; l
   傅子铭 / Ziming Fu | 饰 焦准* N  D' V$ X$ i3 j9 N9 ]. s
   沈雨 / Yu Shen | 饰 媚儿. g/ V; A' K. A9 }: Y
   李茜 / Qian Li | 饰 琉夏( j' F0 N$ F( N3 |* q+ r- g/ M3 N
   邢瀚卿 / Hanqing Xing | 饰 尹洪渊
2 p3 c* u9 J8 j5 f, r& w; o1 a, ~   王九胜 / Jiusheng Wang | 饰 花父
6 S% q; V' v, `# n+ }( C# u* Q   杜哲宇 / David Do | 饰 尹上漂
/ x4 y; B! C" f! x   陈奕雯 / Yiwen Chen; t" p# ^  H; R/ @1 _" ~& i
   赵耀兴 / Yaoxing Zhao | 饰 陆斌
9 x9 o. n8 ]2 d. i+ ?/ r   边江 / Jiang Bian% \. w( @& V4 T; d( `
   高海 / Kevin Gao | 饰 云隐
* u) g& M/ ~9 h1 a   高一清 / Yiqing Gao | 饰 云翳9 ^. Q5 K& e/ m5 |' |  {" T
   刘瀚阳 / Hanyang Liu | 饰 李蒙
0 e: e+ C7 N1 D   林以政 / Yizheng Lin | 配 清扬/ {( l9 k) ^' q! [
   江明洋 / Mingyang Jiang | 饰 朔风9 ~+ |. P; c, M, I
   郑业成 / Yecheng Zheng | 饰 南无月
6 W' B4 W5 L9 _" J   王羿均 / Yijun Wang | 饰 旷野天
- g6 ~3 |+ p& ]4 M- Q" H0 A; \2 d$ P- b   阮圣文 / Shengwen Ruan | 饰 单春秋
4 S9 d  i' \4 d7 a% T' Y◎编 剧 江晨舟 / Chenzhou Jiang
6 ^& ?' @' E5 y% O+ b7 j. q   饶俊 / Jun Rao$ H/ S$ E8 j5 B0 X8 _( n9 S, M
◎制  片  人 唐丽君 / Lijun Tang. w8 r- S4 z: [9 Z6 J. k6 m8 d" G
◎音 乐 麦振鸿 / Chun Hung Mak
) y5 e0 {% N& X◎服 装 奚仲文 / Chung-Man Hai
/ M+ T( X) y. O( `4 N◎副  导  演 郭虎 / Hu Guo) @0 P$ F7 n. i

9 [1 d3 k) X; }, `0 H  O◎标 签 赵丽颖 | 仙侠 | 古装 | 霍建华 | 小说改编 | 国产电视剧 | 电视剧 | 爱情- C7 w& Y7 E* F* z$ \1 g

4 ~- @; H8 W4 w. y/ U) H( _◎简 介 - `" U7 w2 x; G+ Z7 }8 t

5 W% A5 [3 A8 s 花千骨(赵丽颖 饰)曾经被长留上仙白子画(霍建华 饰)所救,因此芳心暗许,长大之后,她千里迢迢前往长留仙山,想要找到当年的恩人。经过重重的考验和比试,花千骨终于成为了白子画的座下弟子,然而她并不知道的是,自己命格诡异,注定要成为白子画的生死劫,而花千骨和白子画两人在相处的过程中,早已经产生了超越了师徒的感情。
( x$ g6 `. f, E- }0 I' V 堕仙夏紫薰(蒋欣 饰)亦深爱着白子画,不愿看到爱人为花千骨白白送死的她企图下毒杀死花千骨,没想到最后中毒的却是白子画。为了挽救白子画的性命,花千骨想尽了一切方法,并且在无意之中获得了洪荒之力,为日后的悲剧埋下了伏笔。  U) m* Z7 i3 j+ |' `, O+ _
6 W9 S8 \9 L$ e8 }( V
◎获奖情况 4 N8 w- ]4 Q7 V) I7 d2 G$ E! W( Q4 z" s
: l. J2 H4 l  q; h5 a% ?8 T+ V; f/ k
 第28届中国电视金鹰奖 (2016)" D' ^2 n* r: v* m; j1 M+ X
 观众最喜爱的电视剧女演员奖 赵丽颖9 i/ V0 d2 P$ J- l2 w# X

$ M# t+ k8 A& O% v* i- ] 第22届上海电视节白玉兰奖 (2016)$ u2 e) P* r- I( |, [* j
 电视连续剧 最佳中国电视剧(提名) 6 Q; c; k+ f0 T% c* m3 I( J
 电视连续剧 最佳男主角(提名) 霍建华
( z; b' g( U& e% E# `6 x 电视连续剧 最佳女主角(提名) 赵丽颖
郑重声明:
! a5 ?4 F2 |8 c% w& f5 o本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
% b% N' d8 @+ k* A
! C! `2 v* S# u8 h6 e4 ?
2 S. O. |& n0 f) f4 P7 Z" Y" G* N
百度网盘& \* h2 h0 ]5 D

, E7 @" h4 \" }, ^0 }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-2-10 13:23:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-10 17:23:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-10 23:58:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-11 14:16:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 11:44:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 13:02:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 13:20:19 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-15 18:25:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2023-1-29 23:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表