HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 327|回复: 5

[720p] [1982][港剧:十三太保 全20集][720P-MyTVSuper/每集约460M][国粤双语 无字幕][MKV][黄日华/汤镇业/陈玉莲][百度]

[复制链接]
发表于 2023-6-5 22:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
* j+ l8 }9 j0 n& T

2 v/ F% l- D  f◎译 名 The Wild Bunch
1 j+ }; W" j: r- J3 t, w◎片 名 十三太保
' A  N! E- Y8 z% t2 Q◎年 代 1982
* x2 |+ m% H% ]: ?◎产 地 中国香港
! C. O" p( x, G◎类 别 剧情 / 动作 / 历史 / 战争 / 武侠 / 古装
4 v; C/ i) b- a( d5 Q6 }◎语 言 粤语1 x& S) X, N$ g/ s( p
◎上映日期 1982-08-30(中国香港)
" H" Q# ^. c/ @+ P7 d5 m7 M: u- B◎IMDb评分  0/10 from 0 users# q) w' p" g! \8 Z. ]) O1 L
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4723994/2 r' _$ `& g, C
◎豆瓣评分 7.5/10 from 363 users! w/ |5 p% m; O- j
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2287826/  r+ ?6 x6 a" n% o) x6 p
◎集 数 20; _6 n$ d) _8 x4 j' Y
◎片 长 45分钟0 W/ M" g3 L# B" P/ x& X/ K. G
◎导 演 杜琪峰 Johnnie To / 萧键铿 Joseph Siu Kin Hing / 李耀明 Joe Lee Yiu-ming / 吴一帆 Yat-Fan Ng3 T. n4 q0 I8 u2 k4 g, y
◎编 剧 赵志坚 Chi-Kin Chiu / 罗贯中 Guanzhong Luo
6 a3 B  w6 ?0 O, h" O8 ?2 x% N◎主 演 黄日华 Felix Wong
$ p( h) {" x2 @% n  c  g9 V$ _     冯国 Kwok Fung& F4 ~! I  Q9 p/ {0 b' j; Q
     刘美雯 5 v( C; h) I$ m5 ?
     黎璧光
) u/ O. j( ]' M: I. D     陈安莹 On-Ying Chan1 ^# G* @# x/ ?  S
     黄志伟 Chi Wai Wong
3 H) ]: D/ o7 k9 R- I5 q- P     梅兰 Lan Mui
7 T+ h9 G* D1 X. F. D7 U$ x     徐有明
. T1 |. p6 S0 j4 e     马庆生 % d/ ^/ O# \3 O
     郑厚华 0 ^7 L% I& R: X- Y+ z8 _8 Q" c
     卢彩媚 ) y- h- ~/ M' S, E3 ?+ B+ l
     蔡丽薇 0 `" w' @2 ~8 I) z& O
     刘伟海
3 W- B1 n1 E4 X) t9 u# @8 V     吴华山
! T0 p" D& K  ~     谢明庄 + h0 Q& {# G- Y, S) N3 m* m- g
     郑鸿华
. k4 C% u* K5 R5 ^! x! Q" ]5 q     陈步浩
3 ]$ y* S' P6 |2 M$ P& _, z3 |# @     陈耀文 ; T( N& k) e+ g0 A
     刘耀枢 : I9 u5 F8 s0 V2 b4 g& J% |9 x% t
     陈柏燊 Pak-San Chan
- c( P& n0 k4 X# q0 A7 F# K     周柏年 7 j' r6 ^+ S9 ~/ q5 N
     李星 ) |# `4 S! k7 t5 _( Z$ _
     谢子扬
8 h% y: v* T/ p9 `7 b     陈荣辉 % j3 M- a! G, A
     陈耀强
; m7 s/ \9 ?* L& j$ @     朱刚 Chu Kong/ f! A" X5 |6 [, O  z- x! X* U
     梁少秋 Siu-Chau Leung
& _6 x: r1 G( ?8 h     凌礼文 Lai-man Ling
, }0 n5 s- u" x* |     曹济 Chai Cho) l, [+ i! L* M
     何璧坚 Bik-kin Ho
. P1 _1 H# }$ n     连晋 Teddy Lin7 f' i- j, l. b9 h4 y2 l
     陈玉麟
* n! f- i* P- z& S' O8 }* g     甘国卫 Sam Kam
3 g9 k9 ]. }3 B     曾玮明 Bobby Tsang
7 p$ v! R2 y2 S, R2 M2 b. O' [9 v1 `     何礼男 Lai Nam Ho
& p/ \4 i" z/ I+ G4 q+ D! S( i* ?6 j* x     郑家生 Ka Sang Cheung
; R9 ~# Q7 D) O* F% |; k- _     陈国权 Kwok Kuen Chan
# v) R1 k4 f1 K% Q& S     梁鸿华 Tony Leung Hung-Wah) t+ I. J! ]/ e
     惠天赐 Austin Wai5 a9 o$ @- F8 i) v, r. q5 X3 J9 C
     关聪 Chung Kwan
4 [6 e, P% j: X; ^, u& `( }8 U% N9 @     白文彪 Man-Biu Bak
, e' E$ w( ?) {3 G4 f6 X     周秀兰 Elaine Chow Sau-Laan2 w/ F: C% M+ |% g
     秦沛 Paul Chun
# R' i- k  Z3 E3 \# I     汤镇业 Ken Tong
( I1 V' D, v0 J  x% {9 d2 y( k     陈玉莲 Idy Chan# m3 j8 e: C7 ?; i9 O
     董玮 Wai Tung
( v& Z, \3 B' h  ?' \2 n6 n( e     黄曼凝 Isabella Wong  C' f6 u0 ~' ]& Y; G
     刘兆铭 Lau Siu Ming2 a2 l; {7 v0 E1 a; ]8 F; C. w
     陈狄克 Ti-ko Chen7 m( j7 z+ h% G" U+ u
     卢国伟 2 y: Q  D9 M% C5 \; a  W6 u" V% e' b2 y
     李建川 Kin-Chuen Lee
; \3 S: s" _& Y  ~, H* i: E4 e     陈勉良 Min-Leung Chan
3 h4 z8 `4 i& w7 n$ i$ d     石少麟 Kingston Shek: s+ k% k" v" T# C: W
     虞天伟 Tin Wai Yu' y, i! ^5 |1 l
     黄思恩 Sze Yan Wong: F$ u* @0 f5 x6 K# R, P
     焦雄 Hung Chiu : `$ w& c% g" J/ H: s
     关键 Kin Kwan
5 j( [, }+ H0 M3 K" Q     上官玉 Yuk Seung-Goon; a2 o$ J3 A' O) a# e8 }* ?9 q
     博君 Bok-Kwan Ng/ P7 a1 [4 `. d
     叶天行 Stephan Yip Tin-Hang' c/ p+ l2 Z* B$ a" F& u
     李琳琳 Lin Lin Li- o+ R) I  N/ K
     何广伦 Kwong Lun Ho
  K) Y1 V: d/ b4 S' N     刘国诚 Kuo-Cheng Liu
/ K8 c2 c3 ?3 ^7 d+ x) o/ y3 [     马宗德 Shung Tak Ma. E- `6 d, t% j" L+ z

" H3 _, q* x8 W) X) v( Q◎简 介
1 k9 ?, b* ?& _- y4 |6 P
, L# S) b; H; V1 T 唐末僖宗年间,中国四分五裂,群雄并起,其中以李克用(秦沛)及朱温(刘兆铭)势力最大,个据一方,互相抗衡。
, V# @; I0 m; L9 V. r 李为人功于心计,立心灭朱统一天下。李利用女儿云罗公主(陈玉莲)之美貌纠集属下十三名来自各派的武林高手。
/ n5 X, X% ^4 U0 A7 [ 此十三名高手能征惯战,江湖中人称之为十三太保。十三太保中以李存孝(黄日华)武功最高,为用之得利杀手,亦最为云所爱。. S8 g& H- a( R) N3 c
 但孝淡薄权势,他之所以纳入用门下,目的只为杀温为父报仇。但另一方面,十三太保之一的康君利(汤镇业),为人供于心计,为得用之宠爱,处处设计陷害孝。' T" ~& p5 u/ f5 m8 @6 n
 李克用在十三太保帮助下,本可处极好优势,但在内忧外患下,能否灭朱而统天下呢?而孝又是否能为父报仇呢?4 H- i. e1 t9 d7 ]4 S; {9 K5 R) }

5 J5 r5 E5 S8 ^/ r5 m% ?2 \3 C
; R( |% N* |1 T  c7 R- a
, z6 b5 P2 X4 m

; q3 ^9 z! q, O5 V2 r( L( U, N! K2 c
: V' L. |2 ?' u4 e+ ^) x- Q9 C: l! t9 w/ k3 }. e9 `( ~0 w
郑重声明:
2 ]0 E0 K0 M. ~/ F0 `本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
. \, C" x$ O* S4 l$ R2 }; ^
/ b% k$ h7 U) J8 w: f0 [1 {- E7 j) J

. {) q. d) Y3 ^, @百度网盘1 k, ?5 V+ f( Y; ]) i( w3 z

8 T% F7 _0 ~! x4 n
, n! {! R8 N8 u+ z. ^8 e) U/ @$ f) P2 f, v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2023-6-6 05:48:42 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2023-6-9 08:39:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2023-6-22 15:15:19 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2023-6-25 08:52:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2023-7-4 22:39:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|HD一条街论坛

GMT+8, 2023-9-28 03:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表